Pokyny pro pobyt

  • Ubytovat se první den rekreace je možné mezi 14:00 – 18:00 hodin.
  • Po předložení dokladů totožnosti obdržíte klíč od chatky, povlečení a lůžkoviny a pokyny pro rekreaci a seznámíte se s kompletním ubytovacím řádem.
  • Ve všech chatkách i budovách rekreačního střediska platí přísný zákaz kouření.
  • V chatkách nepoužívejte vlastní elektrospotřebiče.
  • Dodržujte noční klid od 22:00 do 7:00 hodin. I mimo tuto dobu nerušte ostatní hosty či sousedy přílišným hlukem.
  • Dodržujte čistotu a pořádek, třiďte odpad. Případné škody způsobené na zařízení jste povinni uhradit v plné výši.
  • Při každém odchodu zavřete okna (kromě možné polohy pro ventilaci), zhasněte světla, zamkněte chatku.
  • Poslední den pobytu předejte prosím klíče správci nebo jím pověřené osobě do 10:00 hodin spolu s povlečením.
  • Před odjezdem uveďte pokoj do původního stavu.

Platba pobytu
Celou částku zašlete na účet č.: 2901378608/2010 do 10ti dnů od přijetí ubytovacího poukazu. Variabilní symbol je uveden v horní části poukazu (číslo poukazu).

Storno podmínky
Zákazník má právo odstoupit od Ubytovací smlouvy písemným oznámením. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení písemného oznámení Rekreačnímu středisku. Stornopoplatky (odstupné), se účtují z celkové ceny ubytování v následující výši:
30% z ceny ubytování od 59 do 30 dnů před termínem nástupu
50% z ceny ubytování od 29 do 15 dnů před termínem nástupu
80% z ceny ubytování od 14 do 5 dnů před termínem nástupu
100% z ceny ubytování 4 dny a méně dnů před termínem nástupu nebo pokud se zákazník k nástupu nedostaví

Změna termínu ubytování je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a postupuje se dle uvedených stornovacích podmínek. V případě zrušení ubytování ze strany ubytovatele má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny bez jakýchkoliv stornopoplatků (odstupného).

Děkujeme za dodržování pravidel v rekreačním středisku a přejeme Vám příjemný pobyt.